Ağlatmayacaktın, yola baktırmayacaktın

galata-mevlevihanesi.jpg

Azm-i sefer ettin dil-i nâçârı unutma Gittin güzel ammâ bu dil-efkârı unutma

Gâhîce uyandıkça şebistân-ı safâda Şol gice olan sohbet-i hem-vârı unutma

Vardıkça şeker-hâba girip bister-i nâza Ne zehr içer dîde-i bîdârı unutma

Ben sabr edeyim derd ü gam-ı hecrine ammâ Sen de güzelim ettiğin ikrârı unutma

Ağlatmayacaktın, yola baktırmayacaktın Ol va‘de-i tekrâr-be-tekrârı unutma

Yok tâkati hicrânına lûtf eyle efendim Dil-haste-i aşkın olan ESRÂRI unutma                                              Esrar Dede                                              (1748-1797)