Miri Malı çaldım

  galata_me__.jpg

Hüsn ü Aşk'tan

Tarz-ı selefe tekaddüm ettim Bir başka lügat tekellüm ettim

Ben olmadım ol gürûha pey-rev Uymuş belî **Gencevî'**ye Hüsrev

Billah bu özge mâcerâdır Sen bakma ki defter-i belâdır

Zannetme ki şöyle böyle bir söz Gel sen dahi söyle böyle bir söz

Erbâb-ı sühan tamâm malûm İşte kalem işte kişver-i Rûm

Gördün mü bu vâdi-i kemîni Dîvân yolu sanma bu zemîni

Engüşt-i hatâ uzatma öyle Beş beytine bir nazîre söyle

Az vaktde söyledimse anı Nâ-puhteliğin değil nişânı

Gördük nice şâhlar gedâlar Bir anda yapar anı babalar

Gencînede resm-i nev gözettim Ben açtım o genci ben tükettim

Esrârını Mesnevî'den aldım Çaldımsa da mîrî malı çaldım

Fehmetmeğe sen de himmet eyle Ol gevheri bul da sirkat eyle

Çok görme bu hikmet-i beyânım Tevfîka havâle eyle cânım

İn dem ki zi şâirî eser nîst Sultân-ı sühan menem diger nîst

Şeyh Galib (1757-1799)   mart_h7_1.jpg Şeyh Galip türbesini ziyaret