Yargı Yasama Değildir

                               

Aşağıdaki bildiri dün yayınlandı: 

26 Hukuk Fakültesi Dekanı’nın kamu oyuna duyurusudur: 

1)Yargı organları, yasama organı gibi, millet adına egemenlik yetkisi kullanır.
2. Cumhuriyet Savcıları,  kanuni görevleri gereği dava açar. Bu nedenle, Cumhuriyet Savcıları, açtıkları davalarda kişisel olarak taraf değillerdir.
3. Açılmış bir dava nedeniyle hakim ve savcılara yönelik tacizlerde bulunulması, yargı organlarının Anayasa ve kanunlarla belirlenmiş görevlerinin sorgulanması hukuk devletini yıpratır.
4. Basın ve yayın organlarının yayınladıkları haberlerde ve yorumlarda, herkesin ve özellikle siyasi parti temsilcilerinin kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda yargı organlarını yıpratacak, hakim ve savcıları baskı altına alacak yaklaşımlardan özenle kaçınmaları zorunludur.
5.  Yargıyı korumak, hukuk devletini korumaktır. Bu görev, hepimizindir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 20.03.2008      

Bu bildiri de benden :  

26 Hukuk Fakültesi Dekanı’na Nezih Uzel’in duyurusudur:

 

1) Yargı organları Yasama organı gibi millet adına egemenlik yetkisi kullanamaz, millet adına egemenlik yetkisi  kullanmak sadece Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur, ulus bu egemenliği Meclis vasıtası ile kullanır. Meclis toplumda eski Hakan ve Sultan’ların yerine kurulmuştur. Geçen yüz yılda Ülkenin siyasi yapısını değiştiren Türk Meclisi, yüzyıllar içinde aşırı zorluklarla gelişerek bu noktaya gelmiştir.

2)Türkiye Cumhuriyeti’nin bu kuruluş ilkesi 27 mayıs askeri darbesinden sonra yapılan tepki anayasasında değiştirilmiş ve milletin egemenlik hakkı birbirine yabancı beş ayrı kuruma verilmiştir. Bu davranış Devletin kuruluşuna,  tarihsel gelişimine ve eşyanın tabiyatına  uygun değildir.

3) Bu girişim kuvvetler ayrılığı prensibine aykırıdır. Yargı Yasama değildir. Çünkü yargı halk oyu ile seçilmemiştir. Ülkede tek egemen güç halk oyudur ve bu güç düzenli bir seçim aracılığı ile büyük millet meclisine yansır. Devletin tüm organları yetkilerini Meclisten alırlar ve o Meclise karşı soruımlu olurlar. .

4) Yargı doğrudan egemenlik hakkı kullanamaz bu hak Yargıya Yasama tarafından atamayla verilmiştir. Yargı Yasamanın bir parçası, danışma kurumu ve teknik devamıdır.

5) 27 mayıs darbecilerinin yaptığı ve halen uygulanan  bilinçsiz düzenleme, on beş asırlık Türk egemenlik hukuk kazanımlarına aykırıdır. 26 dekan yanlış bilgi sahibidirler. Hukuk devleti hukuksuzlukla korunamaz.  

Ben Nezih Uzel, Türk vatandaşı… Türk yargı hukukunu korumak adına 26 dekan tarafından imzalanmış olan bu bildiriyi, bu hukuku korumayı aslî görev bilerek reddediyorum. Adı geçen dekanların kırk yıl önce bir hükümet darbesi ile sislenen Türk Egemenlik hukukunun temel niteliklerini yeniden düşünmelerini ve bu hukukun özüne  inmelerini teklif ediyorum. Bu tarihsel görevi farkedecek Türk aydınlarının, ilerde bu halkın ve bu ülkenin tarihinde şerefle anılacaklarını düşünüyorum. Tanrı aklı, vicdanı ve gönlü işleyenlerle beraberdir.    

Bu yazı Baş Yazı kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.